Локален спортски настан

Локален спортски настан

 


Секоја организација ќе спроведе, на локално ниво, спортски настан во кој ќе учествуваат лица со оштетен вид, лица со слаб вид и слепи лица и оние кои немаат проблеми да комуницираат преку спортот. Учесниците (минимум 20) за овој настан треба да бидат од локалната заедница. За време на овој настан, учесниците ќе играат гол и друг адаптиран спорт.