За нас


     Организацијата извидничко здружение е основано во 2011 година. Целта на организацијата е да поттикне волонтирање и да придонесе за развој на локалната заедница, особено во процесот на едукација на младите преку активности на неформално образование.

     Од желбата да им се помогне на младите да растат и лично и професионално, но исто така и да ги вклучи во општеството и локалните заедници од кои доаѓаат, здружението започна да го развива своето поле на активност, правејќи проекти со различни теми (како спорт, здравство, мултикултурализам , толеранција кон другите, дискриминација, зголемување на вработливоста, ориентација кон кариера), но задржување на истата цел од нејзиното основање – помагање на младите во нивниот развој и форма како индивидуи вклучени во општеството, кои ги зачувуваат и споделуваат со другите европски вредности (единство, комуникација, толеранција , солидарност, почит, еднаквост, комуникација, плурализам, мир, демократија, слобода).

     Во последните години, здружението разви значителна меѓународна соработка, во моментов има партнерства со организации од Хрватска, Чешка, Шпанија, Словенија, Бугарија, Унгарија, Полска, Турција, Литванија) и спроведе значителен број на проекти и активности за волонтирање, размена на млади, стратешки партнерства во кои беа вклучени над 2000 млади луѓе од различни заедници во Романија.

     Повеќе информации можете да најдете овде.