Унгарија


     Здружението за меѓународни спортови во Будимпешта (БАИС) е волонтерска организација, предводена од млади, непрофитна организација со мисија за промовирање на физичка активност, активен животен стил, меѓукултурно разбирање, солидарност и социјално учество преку неформално образование сновано врз спорт. Почнувајќи од 2015 до 2017 година, ги развивавме нашите активности како неформална група на млади под името на Меѓународната спортска асоцијација на Будимпешта (ISAB). Во декември 2017 година бевме регистрирани како непрофитна асоцијација од судот на Будимпешта.

     Примарната цел на нашата организација е да промовира физичка активност, здрав начин на живот и учество во основни спортски активности кај младите без оглед на потеклото и социјалниот статус. Нашата целна група вклучува меѓународни и унгарски студенти, млади професионалци и млади во неповолна положба. Преку организација на спортски и рекреативни активности, размена на млади и курсеви за обука создаваме можности за мобилност за учење за младите и го зајакнуваме меѓусебното разбирање и пријателство меѓу нив.

     Секундарната цел на организацијата е да ги поврзе локалните спортски клубови и основните иницијативи со меѓународни лица кои живеат во Будимпешта и да обезбеди информации за настаните поврзани со спортот што се случуваат во градот. БАИС се заснова на млади волонтери. Многу од нив се студенти на унгарскиот универзитет за физичко образование, додека други се млади професионалци вклучени во управувањето со спортски активности за слободно време.

     Здружението за меѓународни спортови во Будимпешта е создадено од млади луѓе кои имаат значително меѓународно искуство зад грб. Нашата организација има силни меѓународни односи и имаме значително искуство во управување со меѓународни проекти. Ние го користиме спортот за цели на социјален развој, промовираме социјална вклученост, солидарност, меѓусебно разбирање и активно граѓанство преку спортот. Нашите волонтерски членови учествуваа на разни курсеви за обука на млади и спорт, семинари, студиски посети и размена на млади низ цела Европа. Некои од нашите членови се активно вклучени во организацијата на меѓународни размени на млади и курсеви за обука за време на кои тие ги развија своите компетенции за управување со проекти.